Kurs Nurkowy na stopień podstawowy OWD HSA

  • Drukuj

Dlaczego nurkowanie ?

Nurkowanie rekreacyjne mogą uprawiać osoby o różnym stopniu sprawności, a fizyczne ograniczenia nie mają większego wpływu na radość i satysfakcję związaną z uprawianiem tego niezwykłego sportu. Pod wodą porozumiewamy się takimi samymi znakami, używamy takiego samego sprzętu i przestrzegamy tych samych zasad bezpiecznego nurkowania. Pod wodą jesteśmy tacy sami. Nurkowanie jest doskonałą, choć nadal mało znaną, formą aktywności dla osób niepełnosprawnych. Swobodne poruszanie się w toni wodnej daje poczucie niezależności, co ma szczególne znaczenie dla osób spędzających większość swojego życia na wózkach inwalidzkich, a także posiadających inne ograniczenia fizyczne. Nurkowanie pomaga odkryć nieznane dotąd możliwości ruchowe własnego ciała, uwierzyć we własne siły i przekroczyć barierę fizycznej niepełnosprawności. Zanurzenie w podwodnym świecie dla niektórych może być momentem przełomowym, a dla wielu pasją na całe życie.


Program kursu na stopień podstawowy HSA

Powstanie programu szkoleniowego HSA dla osób niepełnosprawnych poprzedziły dwa lata pracy zespołu, złożonego z przedstawicieli wszystkich ważniejszych federacji, zajmujących się w USA nurkowaniem. Stworzono wówczas do dziś obowiązujący program, umożliwiający instruktorowi ocenę umiejętności kandydata, bez konieczności brania pod uwagę rodzaju i stopnia jego niepełnosprawności.

Program kursu obejmuje część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne na akwenie ograniczonym (może to być basen) i na wodach otwartych. Wykłady prowadzone są według programu federacji, którą reprezentuje instruktor. Szkolenie praktyczne rozpoczyna się sprawdzianem pływackim, którego zaliczenie nie jest jednak wymagane do uzyskania stopnia. Ma on tylko ułatwić instruktorowi ocenę umiejętności i możliwości kandydata przed rozpoczęciem kursu. Na akwenie ograniczonym  po dwie godziny każda,-przewidzianych jest siedem jednostek lekcyjnych  a na wodach otwartych pięć nurkowań, które nie mogą być przeprowadzone tego samego dnia i żadne nie może być krótsze niż dwadzieścia minut. Do każdej lekcji opracowany jest szczegółowy konspekt wraz z wykazem ćwiczeń, które należy podczas niej wykonać. Ogółem, w czasie całego kursu wymagane jest wykonanie 68? ćwiczeń na akwenie ograniczonym i 57? zaliczenie wszystkich kwalifikuje uczestnika do-na wodach otwartych  stopnia kategorii A. Niezdolność do wykonania któregoś z ćwiczeń, oznaczonych literami B lub C, powoduje przyznanie stopnia jednej z tych kategorii. Przy wykonywaniu ćwiczeń oznaczonych literami SPR przewidziana jest pomoc partnera. Przed otrzymaniem certyfikatu, każdy absolwent własnoręcznym podpisem potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował wytyczne HSA, dotyczące bezpiecznego nurkowania. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować utratę uzyskanych uprawnień. Również osoba pełnosprawna może otrzymać stopień podstawowy HSA, biorąc udział w kursie lub w wyniku "Cross Over", pod warunkiem, że program szkolenia federacji, w której otrzymała uprawnienia, przewiduje ćwiczenia z zakresu ratownictwa. W przeciwnym razie, do czasu ich uzupełnienia, można przyznać jedynie stopień kategorii B. Dla osób od dziesiątego roku życia przewidziany jest stopień podstawowy jednej z trzech kategorii w wersji "Junior".


Jakie są główne założenia Programu Certyfikatu Wielopoziomowego HSA ?

Głównym kryterium omawianego systemu szkolenia, nazwanego przez twórców Programem Certyfikatu Wielopoziomowego (Multi-Level Certifications), jest stopień zależności kandydata od partnera oraz zdolność do przyjścia partnerowi z pomocą w sytuacji awaryjnej. Zgodnie z tą zasadą stopień podstawowy HSA Basic Open Water Scuba Diver przyznawany jest w trzech poziomach (Level): Poziom A uprawnia do nurkowania z jednym partnerem mającym taki sam lub wyższy stopień. Oznacza to, że jej posiadacz spełnił w trakcie kursu wszystkie wymagania, a tym samym udowodnił, że jest w stanie bezpiecznie nurkować, poradzić sobie w sytuacji awaryjnej i w razie potrzeby przyjść partnerowi z pomocą. Posiadacz poziomu B jest w stanie bezpiecznie nurkować i poradzić sobie w sytuacji awaryjnej ale z racji swojej niepełnej sprawności nie może przyjść partnerowi z pomocą i dlatego konieczna jest obecność pod wodą jeszcze jednej osoby towarzyszącej - obie mogą być nurkami z poziomem A. Do nurkowania z dwiema osobami towarzyszącymi uprawnia również stopień poziomu C. Warunkiem w tym wypadku jest jednak dodatkowe przeszkolenie jednego z partnerów z zakresu ratownictwa - a najlepiej, żeby był to instruktor lub Dive Buddy HSA. Jest to wymagane z tego względu, że nurek z kategorią C nie tylko nie może pomóc partnerowi, ale również nie jest w stanie wykonać wielu czynności, których wymaga jego własne bezpieczeństwo, a które musi wykonać za niego partner. Drugą osobą towarzyszącą może być nurek z poziomem A. W porozumieniu i za zgodą HSA International, ze względu na specyficzne warunki hydrologiczno – meteorologiczne, dla osób niepełnosprawnych, nurkujących w Polsce przyjęto dopuszczalną głębokość zanurzenia 20 metrów.


Jakim strukturom organizacyjnym podporządkowana jest działalność HSA ?

HSA jest obecnie największym tego typu stowarzyszeniem na świecie, które umożliwia osobom niepełnosprawnym nurkowanie rekreacyjne. Jego program realizowany jest przez ponad 1700 instruktorów w 45 krajach, gdzie HSA ma swoje przedstawicielstwa. - Najwyższe rangą posród nich pozostają Krajowe Osrodki Treningowe  National Training Center w Australii, Antylach Holenderskich, Brazylii, Japonii, Niemczech, Norwegii i Włoszech. Ośrodki Treningowe upoważnione są do prowadzenia szkoleń wszystkich stopni, również instruktorskich. Siedzibą HSA jest San Clemente w Kalifornii, a funkcję Prezydenta pełni od chwili powstania James "Jim" Gatacre, który powołuje przedstawicieli reprezentujących HSA w innych krajach


Na czym polega działalność dydaktyczna HSA ?

Działalność dydaktyczna HSA obejmuje oprócz szkolenia osób niepełnosprawnych również kursy dla "Dive Buddys" oraz kursy instruktorskie. Instruktorem HSA może zostać każdy instruktor nurkowania, posiadający ważną licencję jednej z uznanych federacji światowych, który przeszedł specjalne przeszkolenie - Instructor Training Course. Na kursach tych, oprócz dużej ilości teorii, wiele uwagi poświęca się zajęciom polegającym na symulowaniu różnego rodzaju niepełnosprawności. Ćwiczenia te pozwalają przyszłym instruktorom zorientować się, jakie problemy spotkać mogą pod wodą ich niepełnosprawni podopieczni. Celem kursów dla "Dive Buddy´s" jest stworzenie międzynarodowej sieci nurków, profesjonalnie przygotowanych do towarzyszenia osobom niepełnosprawnym w podróży i pod wodą, co oprócz wrodzonych predyspozycji wymaga sporo wiedzy i umiejętności. Wysoki poziom tych kursów sprawia, że biorą w nich udział również osoby nieplanujące nurkowania z niepełnosprawnymi, ponieważ podnoszą one umiejętności nurkowe w sposób, w jaki nie robi tego żaden inny program szkolenia.


Co to jest HSA i jak powstało ?

Skrót HSA pochodzi z angielskiego Handicapped Scuba Association - Stowarzyszenie Nurków Niepełnosprawnych. Obecnie jest to największa na świecie organizacja nurkowa szkoląca osoby niepełnosprawne. Wszystkie szkolenia w Polsce odbywają się według przygotowanego przez nich systemu. Powstanie programu szkoleniowego HSA dla osób niepełnosprawnych poprzedziły dwa lata pracy zespołu, złożonego z przedstawicieli wszystkich ważniejszych federacji, zajmujących się w USA nurkowaniem. Stworzono wówczas do dziś obowiązujący program, umożliwiający instruktorowi ocenę umiejętności kandydata, bez konieczności brania pod uwagę rodzaju i stopnia jego niepełnosprawności.

 

HSA zostało założone w 1981 roku przez Jima Gatacre z Kalifornii. Statutowo jest organizacją "non profit". Opracowane przez HSA programy szkoleniowe nurkowania rekreacyjnego i szkolenia instruktorskie są uznawane na całym świecie. W związku z tym certyfikaty nurkowe uzyskiwane na tych kursach są respektowane w bazach nurkowych, choć niestety ograniczeniem jest odpowiednie przystosowanie tych miejsc. Początki HSA sięgają połowy lat 70, kiedy to grupa naukowców kalifornijskiego uniwersytetu w Irvine opracowała projekt pilotażowy, którego celem było badanie zmian w samoocenie osób o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności, które wzięły udział w kursie nurkowania obok osób w pełni sprawnych. Duże zainteresowanie projektem i zadowalające efekty doprowadziły do powstania w 1981 roku pierwszego Stowarzyszenia Nurków Niepełnosprawnych - Handicapped Scuba Association

 

W Polsce kluczową rolę dla rozwoju nurkowania niepełnosprawnych odegrał Tadeusz Masztalerz, który sprowadził HSA do naszego kraju. Jako jeden z trojga Curse Directorów HSA  organizuje kursy instruktorskie, a także nieustająco propaguje tę ideę poprzez liczne prelekcje, wykłady i szkolenia. Dzięki jego zaangażowaniu w Polsce jest obecnie prawie 30 instruktorów NAUI, PADI, KP LOK CMAS i KDP PTTK CMAS przeszkolonych do nurkowania z osobami niepełnosprawnymi.